wersja dla niedowidzących wersja dla niedowidzących
  • projektowanie stron www
  • pozycjonowanie
  • optymalizacja
  • aktualizacja
  • administrowanie
Spółdzielnia Socjalna
WwwPromotion
separator
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion


Odwiedź naszą stronę na Facebook'u Facebook


Nasza Spółdzielnia Socjalna...

Geneza powstania Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion"

Nasz pomysł na spółdzielnię socjalną ma za zadanie usuwanie barier związanych z samozatrudnianiem społeczności osób niepełnosprawnych, aby osoby te mogły, tak jak inni ludzie, cieszyć się aktywnym życiem obywatelskim i w pełni realizować swoje możliwości również w dziedzinie ekonomiczno-gospodarczej. Potrzebne jest ugruntowanie wśród społeczeństwa treści podstawowego prawa człowieka do niedyskryminowania, czyli równego traktowania na otwartym rynku pracy. Dotyczy to osób niepełnosprawnych w takim samym stopniu, jak wszystkich innych. Oni również mają prawo by być bardziej samodzielnymi, niezależnymi ekonomicznie, którzy mogą wnosić swój wkład w życie społeczne i dobro ogółu. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. Zatrudnienie jest swoistą terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia. Próbą wyjścia naprzeciw tym ważnym problemom jest utworzenie Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" skupiającej wyłącznie osoby niepełnosprawne. Jest to szansa na znalezienie zatrudnienia dla grupy osób doświadczających nierówności ze względu na brak dostatecznych umiejętności w dostosowywaniu się do standardów nowoczesnego społeczeństwa. Doświadczenia dowodzą, że pracująca osoba niepełnosprawna, często usamodzielnia się, pozbywa się dotychczasowych kompleksów, a przez to polepsza się jej status wśród ogółu społeczeństwa.
Początki Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" wywodzą się ze Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS z siedzibą we Wrocławiu, gdzie spotykały się osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. Z czasem osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia było coraz więcej. Uruchomiona na stronie www tablica ogłoszeń poszukujących pracy, umożliwiła wyselekcjonowanie grupy osób niepełnosprawnych posiadających umiejętności z zakresu stosowania technik teleinformatycznych. Na tej bazie powstała nieformalna Grupa WwwPromotion. Jednocześnie stowarzyszenie szukało docelowych sposobów zagospodarowania tak wielkiego, niewykorzystanego kapitału ludzkiego. Rozwiązaniem takim stała się inicjatywa utworzenia Spółdzielni Socjalnej w której członkami byliby wyłącznie niepełnosprawni.

Początki Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion"

Członkowie Stowarzyszenia ACTUS zainicjowali w kwietniu 2005 r. spotkanie informacyjne dotyczące planów utworzenia pod patronatem stowarzyszenia - Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". W spotkaniu tym uczestniczyły osoby z Wrocławia, Poznania, Bytomia i Nowej Rudy. Na spotkaniu wybrano Zarząd Spółdzielni i uchwalono statut. W maju 2005 r. odbyły się spotkania robocze dotyczące promocji spółdzielczości socjalnej oraz idei założenia spółdzielni. Uczestniczy wspólnie zaplanowali i podzielili zadania. Zostały ustalone ogólne zasady działania Spółdzielni, procedury rejestracji, biznesplan oraz sposoby pozyskiwania wsparcia finansowego przy tworzeniu oraz działalności w I etapie istnienia spółdzielni. W dniu 27 maja 2005 r. Zarząd Spółdzielni złożył dokumenty rejestracyjne we wrocławskim Sądzie Rejestrowym. Po wielomiesięcznych perturbacjach związanych z losami projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niejasną procedurą rejestracyjną, dnia 1 września 2005 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000240507 Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". Był to pierwszy taki podmiot w Polsce.

Cele oraz działalność gospodarcza Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion"

W myśl zapisów statutowych celem spółdzielni jest zawodowa reintegracja jej członków oraz przywrócenie ich na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków - poszukujących pracy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz aktywizacja społeczna. Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu. W te ogólne sformułowania wpisują się konkretne przedsięwzięcia jej członków przy zakładaniu spółdzielni w trudnym czasie rozpoczynania działalności gospodarczej. Wielomiesięczne, wspólne pokonywanie problemów doprowadziło do powstania solidarnej grupy ludzi którzy "wyszli z domu" i są pełni nadziei na powodzenie ich planów. Od listopada 2005 r. nasza spółdzielnia realizuje usługi internetowe na zasadzie "pracy zdalnej - telepraca" w zakresie:
  • projektowania stron www
  • optymalizacji i pozycjonowania witryn internetowych
  • aktualizacji oraz administrowania serwisów www

Działania Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" 2005-2022

Działania Spółdzielni koncentrowały się głównie na pozyskaniu stałych zleceniodawców oraz budowano zaplecze spółdzielni. Badano możliwości pozyskiwania płatnych zleceń od potencjalnych kontrahentów.

W dniu 22 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia OZRSS. Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" była animatorem i członkiem założycielem Związku.

W IV kwartale 2007 r. zostały podpisane umowy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu na wykonanie oraz bieżące administrowanie witryn internetowych DOPS. W okresie od marca 2009 r. do maja 2010 r. spółdzielnia realizowała projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2. Oferowane w ramach projektu wsparcie skierowane było bezpośrednio do istniejących spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz do nowych, powstających spółdzielni socjalnych w okresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Zgodnie z założonym charakterem działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, ogólnym celem projektu było wsparcie i wzmocnienie spółdzielni socjalnych, a w konsekwencji, zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Projekt oparty był na praktycznych działaniach mających przynieść konkretne rezultaty. Moduł usług marketingowo-promocyjnych jako zasadnicza część projektu miał charakter dostarczenia grupie docelowej - spółdzielniom socjalnym usług wspierających ich działalność gospodarczą i obejmował m.in. wykonanie stron www dla dolnośląskich spółdzielni socjalnych oraz centralnej platformy internetowej - "Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne".

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" w 2010 r. zrealizowała projekt "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" współfinansowany ze środków FIO 2010, którego ogólnym celem było merytoryczne wsparcie i wzmocnienie funkcjonujących spółdzielni socjalnych - pss.promotion.org.pl. W ramach projektu powstał też Ogólnopolski Katalog Branżowy Spółdzielni Socjalnych.

W 2012 r. i 2013 r. Spółdzielnia zrealizowała 2 projekty "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej" - FIO 2012 i FIO 2013. Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu byli członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Głównym celem projektu było funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie ich działalności w zakresie nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań w obszarze realizowania statutowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ich członków (przygotowanie do obowiązkowej lustracji ustawowej) oraz poprzez profesjonalne promowanie i upowszechnianie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Zrealizowanie tych przedsięwzięć przyczyniło się do wypromowania i szerokiego dotarcia ze swoją ofertą gospodarczą do potencjalnych klientów.

W okresie od sierpnia do listopada 2015 r. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion realizowała projekt "Wolontariat kompetencji - transfer doświadczeń do spółdzielczości socjalnej" dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2015, Priorytet 2 - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, Kierunek Działania - Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych. Szczegóły o projekcie na stronie internetowej: wolontariatkompetencji.promotion.org.pl.

Spółdzielnia w 2016 i 2017 r. realizowała projekty "Potrzebny nam profesjonalizm" oraz "Silna spółdzielnia socjalna to silna rodzina" dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2016 i FIO 2017, Priorytet 2 - Aktywne społeczeństwo, kierunek działania - Rozwój przedsiębiorczości społecznej. Zrealizowanie przedsięwzięć projektowych umożliwiło beneficjentom poznanie różnych aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej, a tym samym, przygotowało do obowiązkowej lustracji ustawowej oraz przyczyniło się do wypromowania działalności gospodarczej spółdzielni (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Szczegóły o projekcie na stronie: spoldzielniesocjalne.promotion.org.pl

Rok 2019 to realizacja projektu "Budujemy wolontariat spółdzielczy" - ASOS 2019. Głównymi adresatami naszego przedsięwzięcia były osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo lub kończące swoją aktywność zawodową z terenu woj. dolnośląskiego, pragnące zaangażować się w bezinteresowną, wolontariacką działalność społeczną na rzecz członków spółdzielni socjalnych działających na terenie całego kraju. Więcej o projekcie na stronie: www.wolontariatspoldzielczy.promotion.org.pl

Zasoby spółdzielni

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółdzielnia liczyła 11 członków. Spółdzielnia posiadała biuro o pow. 30m2 mieszczące się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego i dysponuje niezbędnym wyposażeniem biurowym. Ze względu na charakter świadczonych usług (praca zdalna - telepraca), podstawowym miejscem pracy poszczególnych członków są siedziby ich zamieszkania a narzędziami pracy - sprzęt komputerowy oraz stałe łącza internetowe. W przyszłości nasza Spółdzielnia zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą poza sferę internetową i pragnie zaistnieć na otwartym rynku pracy oferując wszelkie działania adekwatne do umiejętności jej członków oraz skorelowane z potrzebami potencjalnych kontrahentów. Zapraszamy inne spółdzielnie socjalne do współpracy i wymiany doświadczeń.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.